Wil jij aan de slag met talenten, positiviteit en focus?

Wil je burn-out voorkomen en het maximale uit het leven halen?

Bij jezelf of je kinderen? In de klas of met je team?

 

Contacteer me dan voor een gratis kennismakingsgesprek!

+32486360987

PRENTENBOEK "KONTZETTEND BEDANKT"

©2019 by VOF Koomiejoo. All rights reserved. BE0679.782.235. Algemene Voorwaarden. Privacybeleid. Contact.

Hollestraat 32
Herent, 3020
België

PRIVACYBELEID

Versie juli 2018

Privacybeleid VOF Koomiejoo

 

VOF Koomiejoo (waaronder Vuurvlieg en ta-LEN-t in de klas vallen) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en al haar klanten. En draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ze bij uw bezoek krijgt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

Algemeen kader

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (beter bekend als de GDPR) en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de websites van VOF Koomiejoo, Hollestraat 32, 3020 Veltem-Beisem, BR0679.782.235, RPR Leuven (www.vuurvlieg.be; www.talentindeklas.be; www.kontzettendbedankt.be) wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze websites. Ook beschrijft ze het privacybeleid dat wordt gehanteerd tijdens coachingssessies, workshops, trainingen en andere dienstverlening door VOF Koomiejoo. 

Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

WIX.com

Onze websites zijn gebouwd binnen het cloud-based development platform van WIX.com. Zij stellen alles in het werk om de privacy van bezoekers te respecteren. Via deze link kan u meer lezen over het privacybeleid van WIX.com en websites - zoals de onze - die via hun platform werden gebouwd.

Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website en door aankopen te doen bij VOF Koomiejoo, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u,… De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren. Ze worden ook gebruikt om ons in staat te stellen onze werking te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.

Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

- Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

- Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening

Persoonlijke gegevens en persoonlijke informatie die we tijdens de uitvoering van onze dienstverlening ontvangen, wordt steeds vertrouwelijk behandeld. Enkel de betrokken coach, begeleider of lesgever heeft toegang tot de persoonlijke notities die worden gemaakt tijdens een sessie. Deze worden in geen geval gedeeld. Wel kan, onder de vorm van intervisie, bepaalde geanonimiseerde informatie gedeeld worden met collega-coaches met het oog op een goede dienstverlening en het behalen van vooropgestelde resultaten. Wanneer een opdrachtgever bepaalde vragen heeft over het verloop van een coaching, opleiding of consultancy, zal enkel informatie over de voortgang van het traject worden gegegen en niet over de inhoud ervan. Tenzij bij voorafgaandelijke bespreking en goedkeuring door de coachee(s). Persoonsgegevens zoals mailadressen en andere contactgegevens van deelnemers van workshops en trainingen zullen enkel worden gedeeld mits voorafgaandelijke toestemming van de de deelnemers.

Mailinglijst

U kan zich aanmelden voor de mailinglijst van Vuurvlieg/ta-LEN-t in de klas. Wij verzamelen hiervoor volgende gegevens: uw voornaam en uw e-mailadres. We gebruiken de platformen Mailchimp en WIX, welke beiden conform de GDPR zijn. Door u aan te melden voor de mailinglijst ontvangt u op regelmatige basis inspiratie in uw mailbox, en tussentijdse speciale aankondigingen. U kan zichzelf conform de GDPR op elk moment uitschrijven. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit verkocht of doorgegeven aan anderen.
 

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De door u via onze website, e-mail of andere communicatiekanalen verstrekte gegevens worden opgenomen op de beveiligde G Suite, Evernote en Teamleader accounts van VOF Koomiejoo. Andere persoonsgegevens die worden verkregen nav de uitvoering van onze dienstverlening (m.n. persoonsgegevens die nodig zijn om loopbaanbegeleiding via de VDAB loopbaancheques te volgen of facturatiegegevens bij het bestellen van 1 of meerdere diensten of producten van VOF Koomiejoo) worden op dezelfde locaties bewaard. Zij zijn enkel toegankelijk voor medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis) van VOF Koomiejoo.

De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten. We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. Wij vragen expliciete toestemming voor het gebruik van cookies aan bezoekers van onze website. Via deze link komt u meer te weten over welke cookies worden verzameld wanneer u een website gebouwd op het WIX.com platform bezoekt. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie. VOF Koomiejoo behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen. Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de GDPR, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde. U kunt uw rechten uitoefenen:

· Ofwel door een e-mail te versturen aan: kirsten@vuurvlieg.be,

· Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt. Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere emailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Termijn van bewaring van uw gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximum 10 jaar. Deze termijn is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties tussen VOF Koomiejoo en Make me Fly! ifv het gebruik van VDAB-loopbaancheques en de KMO-portefeuille.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan VOF Koomiejoo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Belgische privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycommission.be, commission@privacycommission.be.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen:
 

Onze gegevens:

VOF Koomiejoo

verwerkingsverantwoordelijke: Kirsten Winnelinckx

Hollestraat 32

3020 Veltem-Beisem

0486/360.987

kirsten@vuurvlieg.be

BTW BE0679.782.235