Image by Sime Basioli

opblaasbare jacuzzi huren

Je eigen bubbelfeestje op je terras? Het kan met dit opblaasbaar bubbelbad voor 4 personen. 

Huur voor een weekend of week dit bubbelbad en geniet van urenlang bubbelplezier. Het bubbelbad is eenvoudig en snel te plaatsen. Wij zorgen voor de plaatsing, voorzien de onderhoudsmaterialen en geven alle nodige uitleg. Jij hoeft het bubbelbad enkel nog vullen met water. Indien je warm water gebruikt, is het bubbelbad na een 2-tal uren gebruiksklaar.

Opgelet: enkel mogelijk om te huren in een straal van 30 km rond Veltem-Beisem (Herent)!

Specificaties:

  • INTEX Pure Spa Bubble Therapy

  • ruimte voor 4 personen

  • met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel waar je vanuit het bubbelbad gemakkelijk aan kan

  • ingebouwde filterpomp en verwarming

  • temperatuurbereik: 20-40°

  • met bubbels uit 120 jets

  • met afdekzeil

  • inhoud ca. 795l

  • diameter 196cm

Om het bubbelbad te kunnen plaatsen heb je een oppervlakte van 2 X 3 m nodig. Het totale gewicht inclusief water is 850 kg, plus 4 personen. De ondergrond moet dus voldoende stevig zijn om dit gewicht te kunnen dragen.

Hoe huren?

Via onderstaande boekingsmodule kan je het opblaasbare bubbelbad huren voor een periode van 1 weekend of 1 week. In de agenda kan je de beschikbare data terugvinden, boeken en meteen betalen. Wij nemen nadien nog contact met je op voor concrete afspraken.  Door te boeken en te betalen geef je aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Wij maken een huurovereenkomst op en brengen deze mee op het moment van levering en plaatsing. 

Heb je vragen of wens je voor een andere periode te reserveren? Neem dan contact op met ons op het nummer 0486/360.987.

Algemene voorwaarden
Art. 1 - Ter beschikking stellen van het bubbelbad

De verhuurder levert en plaatst het bubbelbad op een met de huurder afgesproken tijdstip en locatie. Bij het ter beschikking stellen van het bubbelbad zal de verhuurder aan de huurder (of degene die namens de huurder het bubbelbad in ontvangst neemt) de nodige instructies geven voor een correct gebruik van het bubbelbad. De huurder machtigt bij deze diegene die het bubbelbad in ontvangst neemt en weer inlevert om alle formaliteiten te verrichten en het bubbelbad te inspecteren.

De verhuurder kent zichzelf max. 1 uur vertraging toe bij het aan huis leveren van het materiaal.

Art. 2 - Inleveren van het bubbelbad

De huurder is verplicht het bubbelbad in te leveren in de staat waarin hij het heeft ontvangen. De verhuurder controleert het bubbelbad bij ophaling en brengt de huurder onmiddellijk op de hoogte van vastgestelde schade.

Indien het bubbelbad of bijgeleverd materiaal verloren gaat tijdens de huurperiode is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle schade die als gevolg van het verlies van het materiaal bij de huurder ontstaat.

De huurder dient derhalve niet alleen de schade voor het verloren gegane materiaal te vergoeden, maar ook alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van het verlies van het materiaal.

De periode tot wanneer de huurder de schade dient te vergoeden loopt tot het moment dat de verhuurder de volledige schadevergoeding in zijn bezit heeft.

Art. 3 - Onderhoudsplicht verhuurder en huurder

De verhuurder dient zorg te dragen voor het onderhoud aan het bubbelbad alvorens het ter beschikking van de huurder gesteld wordt. De huurder aanvaardt het bubbelbad, na inspectie als vermeld in artikel 2, geheel op eigen risico.

De huurder dient het bubbelbad deskundig te gebruiken of te laten gebruiken.

Art. 4 - Schade

De huurder is verplicht om in geval van schade aan het bubbelbad de verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen en de verhuurder alle informatie te verschaffen die deze noodzakelijk acht. De huurder is verplicht alle instructies van de verhuurder op te volgen.

Art. 5 - Ingebrekestelling

Indien de huurder zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt en dientengevolge in gebreke is, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

Hij zal dit schriftelijk aan de huurder meedelen. De huurder is in dit geval verplicht al het gehuurde materiaal onmiddellijk aan de verhuurder terug te leveren. Indien de huurder het materiaal niet terstond terug levert is de verhuurder gerechtigd alle maatregelen te treffen die hij nodig acht om het materiaal weer in zijn bezit te krijgen.

De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet onmiddellijk terugbrengen van het gehuurde materiaal.

Art. 6 - Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan derden toegebracht door of met het gehuurde materiaal.

De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of met het gehuurde materiaal, al dan niet als gevolg van het niet of niet voldoende functioneren van het gehuurde materiaal.

Art. 7 - Onderverhuur

De huurder mag het gehuurde materiaal niet aan derden verhuren noch in gebruik geven. De huurder mag het gehuurde nooit ter zekerheidstelling bezwaren.

Art. 8 - Huurprijs

De huurprijs wordt op het moment van reservering onmiddellijk betaald aan de huurder. De huurder ontvangt een factuur ter betalingsbewijs. Gratis annuleren kan tot 14 dagen op voorhand. Bij annulatie op minder dan 14 dagen voor de start van de huurperiode, wordt een annulatiekost van 25% van de huurprijs aangerekend.

Art. 9 - Verzekering

De huurder is verplicht om voor zijn aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan het gehuurde materiaal wegens verlies, diefstal of door welke oorzaak dan ook een verzekering te sluiten en deze gedurende de overeengekomen huurperiode te handhaven. Dit geldt ook voor eventuele schade aan derden berokkend tijdens het gebruik van het gehuurde materiaal.

Art. 10 - Geschillen

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven worden overgemaakt.

De voertaal is Nederlands.