top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

versie maart 2020

Alle diensten en producten aangaande Vuurvlieg Coaching worden geleverd door VOF Koomiejoo, Hollestraat 32, 3020 Veltem-Beisem, BE0679.782.235 (RPR Leuven).

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden VOF Koomiejoo voor de uitvoering van dienstverstrekkende opdrachten zoals coaching, training, workshops en consultancy.

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de prijsofferte en aanvaard voor akkoord door de opdrachtgever, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Verkoopsvoorwaarden

 1. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de dienstverstrekker, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De opdrachtgever heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever.

 2. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Verplaatsingsonkosten worden berekend met google Maps, vanuit de Hollestraat 32 in Veltem-Beisem, aan een tarief van 0,40€ per kilometer. Huur van de lokalen is niet inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en valt voor rekening van de opdrachtgever.

 3. Volgend op de schriftelijke of digitale aanvaarding door de opdrachtgever zal de dienstverstrekker de overeenkomst confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de dienstverstrekker en de opdrachtgever.

 4. Op alle door VOF Koomiejoo, Vuurvlieg en ta-LEN-t in de klas aangereikte en gebruikte materialen rust auteursrecht. Kopiëren, doorgeven of overnemen van het materiaal en het cursusformat is enkel mogelijk mits voorafgaande expliciete toestemming.

​​

Leveringsvoorwaarden

 1. De leverings- en of uitvoeringstermijnen van consultancyopdrachten worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De dienstverstrekker doet alle redelijke inspanningen om de diensten uit te voeren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De opdrachtgever erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de uitvoering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de dienstverstrekker een vertraging in de uitvoering verwacht, wordt de opdrachtgever hier onverwijld van in kennis gesteld. De dienstverstrekker zal vervolgens in samenspraak met de opdrachtgever tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen.

 2. In geval van annulering van de overeenkomst van een consultancyopdracht is de opdrachtgtever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 250€, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de aannemer, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

 3. Volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing voor workshops en coachings- en trainingsopdrachten, waarbij de datum van levering vooraf bepaald werd in de prijsofferte of in de aankondiging:

  1. Langer dan 4 weken voor de overeengekomen dag: 0% van de totale kostprijs

  2. Vanaf 4 tot 2 weken voor de overeengekomen dag: 50% van de totale kostprijs

  3. Minder dan 2 weken voor de overeengekomen dag: 100% van de totale kostprijs

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Prestaties worden, tenzij anders overeengekomen, gefactureerd na afloop. Voor langerdurende opdrachten zal maandelijks een factuur worden opgemaakt. 

 2. Facturen hebben een betaaltermijn van 15 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij dit expliciet vooraf anders werd overeengekomen en is opgenomen in de offerte.

 3. Bij nietbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2% (2018). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de dienstverstrekker zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

 4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 15 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.

 5. De dienstverstrekker behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.

 6. Bij nietbetaling behoudt de dienstverstrekker zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. Bij nietbetaling behoudt de dienstverstrekker zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

Aansprakelijkheid

 1. De dienstverstrekker is gedekt voor een verzekering BA uitbating.

 2. De dienstverstrekker kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De dienstverstrekker kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

 3. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de dienstverstrekker. De niet-uitoefening door de dienstverstrekker of door de opdrachtgever van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

 

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden VOF Koomiejoo voor online aankopen van producten op www.vuurvlieg.be.

 

Leveringsvoorwaarden:

 1. We leveren enkel in België en maken hierbij gebruik van de dienstverlening van PostNL. Indien de klant een levering wenst in een ander land, kan dat mits hij de extra kosten bijbetaalt. Hij dient hiervoor contact op te nemen met kirsten@vuurvlieg.be.

 2. We streven naar een leveringstermijn van 7 werkdagen. We zijn niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger.

 3. We verzenden onze artikelen in een beschermende verpakking. Indien er toch schade is aan een gekocht artikel, heeft de klant recht op vervanging of terugbetaling. De klant bezorgt ons in dit geval enkele foto’s die aantonen dat het artikel beschadigd is, samen met zijn contactgegevens en de vraag tot vervanging of terugbetaling op kirsten@vuurvlieg.be.

 

Betalingsvoorwaarden:

 1. De BTW zit inbegrepen in de kostprijs zoals geafficheerd in de webshop. Op de verkoop van boeken geldt een BTW-tarief van 6%. Op alle andere producten geldt een BTW-tarief van 21%.

 2. De verzendingskosten worden volledig doorgerekend aan de klant. Deze bedragen voor levering door bpost aan huis 5,70€ per pakket onder de 2 kg (anno 2019).

 3. Elke bestelling heeft onmiddellijke betalingsverplichting. Bij bestelling dient de klant meteen te betalen via de SSL Secure Shopping betalingsmogelijkheden op onze website.

 4. Indien de klant een BTW-factuur wenst, dient hij rechtstreeks contact op te nemen met ons via kirsten@vuurvlieg.be.

 

Retourbeleid:

De klant heeft recht op een herroepingsrecht van 14 dagen na de levering. Indien hij hier wenst gebruik van te maken, bezorgt hij dit modelformulier, eventueel de reden van terugzending en zijn rekeningnummer samen met het ongebruikte product aan Koomiejoo, Hollestraat 32, 3020 Veltem. De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de klant. Koomiejoo betaalt binnen de 14 dagen na ontvangst het aankoopbedrag terug op rekening van de klant.

 

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden VOF Koomiejoo voor online aankopen van tickets voor workshops op www.vuurvlieg.be.

 

 1. Al onze tarieven zijn inclusief 21% BTW. Bijkomende aankopen tijdens de workshop, zoals boeken of een drankje, vallen buiten dit tarief (tenzij expliciet anders vermeld in onze agenda) en dienen ter plaatse cash te worden betaald.

 2. Elke bestelling heeft onmiddellijke betalingsverplichting. Bij bestelling dient u meteen te betalen via de SSL Secure Shopping betalingsmogelijkheden op onze website.

 3. Het toegangsticket tot de workshop wordt u digitaal bezorgd. Het is niet nodig dit af te printen, indien u het op uw smartphone kan tonen bij aankomst.

 4. Volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

  1. Langer dan 4 weken voor de overeengekomen dag: 0% van de totale kostprijs

  2. Vanaf 4 tot 2 weken voor de overeengekomen dag: 50% van de totale kostprijs

  3. Minder dan 2 weken voor de overeengekomen dag: 100% van de totale kostprijs

 5. Bij annulering door VOF Koomiejoo wordt de volledige kostprijs binnen de 14 kalenderdagen terugbetaald.

 6. Op alle door VOF Koomiejoo, Vuurvlieg en ta-LEN-t in de klas aangereikte en gebruikte materialen rust auteursrecht. Kopiëren, doorgeven of overnemen van het materiaal en het cursusformat is enkel mogelijk mits voorafgaande expliciete toestemming.

 

Onze gegevens:

Vuurvlieg en talent in de klas, alsook het prentenboek ‘Kontzettend Bedankt’ zijn eigendom van VOF Koomiejoo, Hollestraat 32, 3020 Veltem-Beisem, BE0679.782.235 (RPR Leuven).

www.vuurvlieg.bekirsten@vuurvlieg.be, 0486/360.987

bottom of page